ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงก่อเกิดองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย โดยรวบรวม พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและ เอกชน รวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล ทำงานเสียสละเพื่อสังคม ประชาชน ทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงแบกรับนานมากว่า 60 ปี ขยายงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร(Check Dam) และแฝกโครงการปลูกป่า จากใจคน สนองแนวพระราชดำริ (สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดําริฯ)

ภาพถ่ายกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การป่ารักน้ำฯ
การดำเนินงาน
กองทุนดังกล่าวนี้นำเดินการตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้งซึ่งทั้งหมดล้วนมีเจตนาที่จะสนองงานโครงการ
พระราชดำริ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วัตถุประสงค์
สร้างฝ่ายต้นน้ำขนาดเล็ก และ แฝกเป็นแนวทางการ
ฟื้นฟู่ และรักษาระบบนิเวศ ปลูกฝังชาวบ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบอยู่อย่างพึ่งพากัน
บุคคลากร
คณะทำงานอาสาสมัครองค์การป่ารักษ์น้ำแห่ง
ประเทศไทย


Water is life
  No forest  No Water
น้ำคือชีวิต ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  จึงก่อเกิดองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย โดยรวบรวม พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและ เอกชน รวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล ทำงานเสียสละเพื่อสังคม ประชาชน ทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงแบกรับนานมากว่า 60 ปี ขยายงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) และแฝกโครงการปลูกป่า จากใจคน สนองแนวพระราชดำริ ฯองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549...  อ่านต่อ

 

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

? 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong