คณะทำงานอาสาสมัครองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงก่อเกิดองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย โดยรวบรวม พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและ เอกชน รวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล ทำงานเสียสละเพื่อสังคม ประชาชน ทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงแบกรับนานมากว่า 60 ปี ขยายงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร(Check Dam) และแฝกโครงการปลูกป่า จากใจคน สนองตามแนวพระราชดำริ

หลักเกณฑ์การขอรับบริจาค

1.ไม่ขอรับบริจาคเป็นตัวเลข-เงิน                                                   2.ขอรับบริจาคปูนซีเมนต์สำหรับสร้างฝายกึ่งถาวร(คนกลางระว่างราษฏรกับภาคเอกชน)

     3.ขอรับบริจาคผ้าห่มกันหนาว-ผ้านวม สำหรับ เด็ก-เยาวชน(ใหม่)             4.ขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวสำหรับ เด็ก-เยาวชน(ใหม่)

                                         5.ขอรับบริจาคสมุด-ดินสอ อุปกรณ์การเรียน                                       6.องค์ฯไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์-ไม่แสวงหาผลประโยชน์  

 

    

หลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลือสร้างฝายชะลอน้ำ

1.ราษฎรต้องมีความรัก สามัคคี                                                2.ราษฎรเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

                                                 3.ราษฎรทำประชาคมหมู่บ้าน                                                   4.หนังสือวาระการประชุมหมู่บ้าน

                                         5.ราษฎรต้องเป็นผู้สร้างฝายโดยไม่มีค่าแรง                                   6.หนังสือปะหน้าพร้อมจุดพิกัด-จำนวนการสร้างฝาย

                                         7.ราษฎรเตรียม หิน ทราย ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ                            8.องค์ฯสนับสนุนปูนซีเมนต์สำหรับสร้างฝายกึ่งถาวร

                                         8.องค์ฯสนับสนุนวิทยากร อบรม การสร้างฝาย                                9.คณะทำงานลงพื้นที่ดูหน้างาน ก่อนการสร้างฝาย

 

หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ จะบริจาคเงิน เรามีเครือข่าย มูลนิธิสามารถ อำนวยความสะดวก +10% Vat ค่าบริหารจัดการ

ประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใด และผู้บริจาคได้รับสิทธิ ดังนี้

  1. บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือสมาคม มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในการคำนวณเงินได้สุทธิ
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมูลนิธิหรือสมาคมมีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทขายสินค้า นำสินค้าไปบริจาคให้กับมูลนิธิหรือสมาคม ผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลนิธิหรือสมาคม

ชื่อ ความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง
 นายพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานองค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ถึงแก่กรรม 2561)
1.  น.ส. ลักษณ์สุดา  สุวรรณมาลิก ประธานเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริฯ ภูดอย ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ตามรอยพระราชดำริฯ
2.  นาง อำภาพรรณ  สุวรรณมาลิก รองประธานเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริฯ ภูดอย ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ตามรอยพระราชดำริฯ
3.  นาย ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ด้านการค้าระหว่างประเทศ - การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                 ผู้ทรงคุณวุฒิคณกรรมการลุ่มน้ำปิง ประธาน (ศอญ. จอส.904 วปร.)     ผู้ทรงคุณวุฒิคณกรรมการลุ่มน้ำปิง
4.  นาย ยรรยง โรจนปธาน    รองประธานกรรมการ (ศอญ. จอส.904 วปร.)  
5.  น.ส. ณัฏฐ์ลิตา วงค์ตาเขียว   รองประธานกรรมการ 
6.  น.ส.กิตติยา สุขเลี้ยง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่ กรรมการเลขานุการ
7.นายธนพล   สุประดิษฐ์พงศ์    Thailand center of excellence in physics  (THEP) cmu.ac.th กรรมการและ เหรัญญิก
8.นายพรหมรังษี  สุขเลี้ยง คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ  (ศอญ. จอส.904 วปร.)  
9.  Miss Jocelyn Ford U.S. Public Radio กรรมการ-ฝ่ายต่างประเทศ
10. Mr.Robert Wiggins Rotary Canada กรรมการ-ฝ่ายต่างประเทศ
11.นายยอละ    คำเจริญ ดูแลพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ต กรรมการ-จิตอาสา
12.นายวีราวัชร์ สุประดิษฐ์พงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ยุวจิตอาสา
13.นายสาสี       ฉัตรทอง ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่สรวย กรรมการ-จิตอาสา
14.นายณัฐวุฒิ   สุภา ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
15.นายวิทูร       จะหา ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
16.นายจามู     ลอกอย ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
17.นายยาเซอ     พะนะกังวาล ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม กรรมการ-จิตอาสา
18.นายสมพร      นานานิคม ดูแลพื้นที่ อำเภอฮอด กรรมการ-จิตอาสา
19.นายศรีวิชัย  ไพศาลสะวงค์ ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่แตง กรรมการ-จิตอาสา
20.นายจะหา     รักชาติ ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
21.นายสิริชัย   สิริกาญมณี ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่อาย กรรมการ-จิตอาสา
22.นายจะอือ    จะโต ดูแลพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ต บ้านป่ายางงาม กรรมการ-จิตอาสา
23.นายยอละ   จาเปา ดูแลพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ต บ้านทุ่งยาว กรรมการ-จิตอาสา
24.นายนพสิทธิ  รักชาติ ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
25.นายทวี      จะสือหา ดูแลพื้นที่ อำเภอเชียงดาว กรรมการ-จิตอาสา
26.นายยุหา   นายยือ ดูแลพื้นที่ อำเภอพร้าว กรรมการ-จิตอาสา
27.นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ ดูแลพื้นที่ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา กรรมการ-จิตอาสา
28.นายอุทัย พายัพธนกร ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม-อำเภอกัลยาณิวัฒนา-อำเภอสะเมิง กรรมการ-จิตอาสา
29.นายรชตะ รังสฤษฏ์ ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม - อําเภอฮอด -อําเภอ อมก๋อย กรรมการ-จิตอาสา
30.นายบวร สุริะชัยพันธ์ ดูแลพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม - อําเภอฮอด -อําเภอ อมก๋อย กรรมการ-จิตอาสา

    

The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

? 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong